آموزش مهارت مهندسی

دانش مهارت مهندسی، مبنای انجام کار تاثیرگذار در صنعت و پیاده نمودن انچه در دانشگاه اموختیم در دنیای واقعی است. مهندس واقعی باید قدرت استفاده از علم خود را داشته، ایده پردازی نماید و ایده بهینه را پیاده کند. راز ورود تاثیرگذار در صنعت، کسب مهارت مهندسی است که ترکیبی از علم و تجربه خواهد بود. Eduplus بنا دارد ترکیب صحیحی از علم و تجربه صنعتی را به مخاطبین منتقل نماید به نحوی که مخاطب در حین اموزش، صنعت را تجربه نماید. انتقال چنین ترکیبی از مفاهیم نیاز به تجربه حقیقی از صنعت و دانش دارد که Edu plus سعی نموده چنین فضایی را ایجاد نماید